خانه / بایگانی برچسب: ایل باصری ، باصری آنلاین ،علینقی مختاری، لاله ی دلداغ ایل،گویش ایل باصری،سایت ایل باصری، عشایر ایران زمین، عشایر استان فارس، عشایر شیرازی، مرودشت، سمنان، اصفهان

بایگانی برچسب: ایل باصری ، باصری آنلاین ،علینقی مختاری، لاله ی دلداغ ایل،گویش ایل باصری،سایت ایل باصری، عشایر ایران زمین، عشایر استان فارس، عشایر شیرازی، مرودشت، سمنان، اصفهان

گویش ایل باصری پارسی سره است

ایل باصری باصری آنلاین

گویش ایل باصری پارسی سره است یادادشتی به قلم علی نقی مختاری نویسنده کتاب لاله دلداغ ایل گویش ایل پارسی زبان و پاساری نژاد ایل باسری ویسی ، گویش یا بهتر گفته باشیم یکی از لهجه های سره ای پارسی است که با تلفظ به خصوص ادا می شود که …

ادامه نوشته »